Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

מישור החוף
מישור החוף הוא חבל ארץ מישורי בארץ ישראל המשתרע לאורך חוף הים התיכון, מגבול הצפון בראש הנקרה ועד לגבול מצרים בדרום, ברצועת עזה.
מישור החוף הוא אזור נוח לפיתוח ולהתיישבות.
קרקעות הסחף עמוקות ופוריות, האקלים ממוזג, גשמים עם טמפרטורות נוחות, ומפלס גבוה של מי תהום המאפשר שאיבת מים בקלות יחסית.
החלק המישורי נוח לתנועה ולמעבר והסמיכות לים התיכון מהווה מקור פרנסה.
עם הקמת המושבות הראשונות ב-1878 והעליות היהודיות ב-1882, האזור התפתח והתחדש, וכיום נמצאת בו מרבית אוכלוסיית ישראל האזור היה שקוע תחת פני הים עד לפני כשני מיליון שנה.
במשך מאות שנים הוזנח מישור החוף בישראל ועד תחילת המאה ה-20 גרה בו מעט מהאוכלוסייה שהייתה בארץ.
הממלוכים והעות'מאנים לא השקיעו בפיתוח ואדמת הביצה באזור לא יושבה.
שודדים היו נפוצים באזור באותה תקופה ושילוב הבעיות מנע התפתחות התיישבותית באזור.
עד ראשית העלייה הראשונה אזור מישור החוף היה דליל באוכלוסייה.
למרגלות הרי השומרון והרי יהודה התקיימה אוכלוסייה של ערבים בהתיישבות כפרית מבוססת חקלאות.
הערבים ניצלו את האדמות הפוריות הנמצאות למרגלות ההר ועיבדו אותן.
על קו החוף היו ערי נמל קטנות כמו יפו ועכו.
עם העלייה הראשונה החלו העולים לרכוש קרקעות מערביי-ארץ-ישראל ולבנות מושבות חקלאיות במישור החוף. בהמשך הוקמו גם מושבים וקיבוצים.
עם קום מדינת ישראל והעליות הגדולות לארץ ישראל, תאוצת הבנייה במישור החוף גדלה מאוד, ומרבית המושבות התפתחו להיות ערים לכל דבר, כמו למשל פתח תקווה, ראשון לציון, נס ציונה ורחובות.

Comments

Hide