Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

ירושלים
ירושלים היא בירתה של ישראל והעיר הגדולה ביותר במדינה. העיר מקודשת לשלוש הדתות המונותאיסטיות היהדות, האסלאם והנצרות, והיוותה מרכז חיי העם היהודי בימי קדם, ומושא געגועיו בגלות. העיר הייתה מוקד למלחמות וסכסוכים משום מרכזיותה בעולמם של המאמינים, סכסוכים הנמשכים עד עצם היום הזה.שכונות העיר החדשה החלו להתפתח מאז סוף המאה ה-19 סביב העיר העתיקה, והן מהוות כיום את רובה המוחלט של העיר.ירושלים שוכנת בהרי יהודה, על קו פרשת המים הארצי של ארץ ישראל המערבית, בין הים התיכון לים המלח.
כבר בתקופת הברונזה המאוחרת, במאה ה-14 לפנה"ס, הייתה ירושלים עיר מבוצרת וחשובה בשם כנען. דוד המלך כבש אותה, ובנו, שלמה, בנה בה את בית המקדש הראשון.בשנת 558 לפנה"ס הוחרב בית זה ע"י הבבלים.הבית השני נבנה עם עליית האימפריה הפרסית אך נחרב בשנת 70 עם כיבוש הרומאים.
בתקופת ימי הביניים, הגיעו הצלבנים והמוסלמים לירושלים.בשנת 691 בנה הח'ליף עומר על הר הבית את מסגד אל-אקצא ואת כיפת הסלע.משתתפי מסע הצלב הראשון כבשו בשנת 1099 את ירושלים ושלטו בה למשך 100 שנים.
בשנת 1917, לאחר השלטון העותמני, עברה ירושלים לידי שלטון המנדט הבריטי אשר קבע את ירושלים כבירת ארץ ישראל וריכז בה את מוסדות השלטון החשובים.
על פי תוכנית החלוקה של האו"ם, ירושלים אמורה הייתה להיות יחד עם בית לחם באזור מיוחד תחת שליטה בינלאומית. אולם, עם פרוץ מלחמת העצמאות גם הצד היהודי וגם הצד הערבי התעלמו מכך וניסו לתפוס את השליטה בעיר.
העיר ירושלים הייתה חצויה בין השנים 1948 ל-1967. הקו העירוני היה קו שביתת הנשק כפי שסוכם בהסכמי רודוס, באורך שבעה קילומטרים, והוא שחילק את העיר בין מזרח ירושלים, שהיתה חלק מהממלכה ההאשמית של ירדן, לבין מערב ירושלים, שהיתה בשליטת מדינת ישראל. במהלך מלחמת ששת הימים שפרצה ב-5 ביוני 1967, העביר צה"ל את השליטה על צדה המזרחי של העיר לידי ישראל.
מאז מלחמת ששת הימים נבנו שכונות רבות בשטח שנוסף.ירושלים היא כיום אחת מסוגיות הליבה בסכסוך הישראלי-פלסטיני.

Comments

Hide