Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

חיפה
חֵיפָה היא המרכז העירוני של הצפון והעיר השלישית בגודל אוכלוסייתה בישראל. אוכלוסיית העיר מעורבת יהודית-ערבית והיא מהווה מרכז תחבורתי, תעשייתי ותרבותי של האזור.
חיפה הייתה עיר נמל עוד מראשית ימיה, במאה ה-3 לפנה"ס. גם כיום אחד מסמלי העיר הוא נמל חיפה, שהינו, יחד עם נמל אשדוד, אחד משני נמלי המסחר הגדולים של ישראל.
הטופוגרפיה של חיפה מגוונת. העיר משתרעת על פני אזורים מישוריים לאורך חוף הים התיכון, על שיפוליו הצפוניים והמערביים של הר הכרמל וכן על שטחים נרחבים בפסגות ההר.
ההתיישבות באזור חיפה החלה בתקופת הברונזה המאוחרת. שרידים של עיר אשר שימשה כעיר נמל החל מהמאה ה-15 לפנה"ס ועד לתקופה ההלניסטית נימצאו בתל אבו הואם שבאזור מפרץ חיפה.
חיפה המודרנית החלה להתגבש במתכונתה הנוכחית בימי השלטון העות'מאני. דאהר אל עומר, שליט הגליל, הרס בשנת 1761 את העיר העתיקה, ובנה את חיפה מחדש במקום בו מצויה כיום העיר התחתית. תקופה זו סימנה את תחילת עלייתה של חיפה על פני שכנתה עכו בחשיבות האסטרטגית והכלכלית.
הצבא העות'מאני הציב במהלך מלחמת העולם הראשונה כוחות ארטילריים ברחבי חיפה כדי לשמור על מפרץ חיפה מפני נחיתה של הצבא הבריטי. למרות זאת, ב- 23 בספטמבר 1918 נכבשה העיר על ידי הבריטים.
ב-22 באפריל 1948, בעקבות עזיבת הבריטים את מוקדי השלטון בעיר ולאחר קרבות בין תושבי חיפה היהודים לבין תושביה הערבים, נכנעו ערביי חיפה בפני אנשי "ההגנה".
עם העלייה ההמונית של תחילת שנות ה-50, התרחבה חיפה באוכלוסייתה ובשטחה. חיפה שמרה לאורך השנים על מעמדה כעיר השלישית בגודלה בישראל.
בשנת 2008 הוכרזו האתרים הבהאיים בחיפה כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו.

4 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

HebrewPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

חיפה

חֵיפָה היא העיר השלישית בגודל אוכלוסייתה בישראל והמרכז העירוני של צפון ישראל. חיפה היא עיר בעלת אוכלוסייה מעורבת יהודית-ערבית ומהווה מרכז תחבורתי, תעשייתי ותרבותי של האזור.
עוד מראשית ימיה, במאה ה-3 לפנה"ס, הייתה חיפה עיר נמל. גם כיום אחד מסמלי העיר הוא נמל חיפה, שהינו, לצד נמל אשדוד, אחד משני נמלי המסחר הגדולים של ישראל.
הטופוגרפיה של חיפה מגוונת - העיר משתרעת על פני אזורים מישוריים לאורך חוף הים התיכון , על שיפוליו הצפוניים והמערביים של הר הכרמל וכן על שטחים נרחבים בפסגות ההר.
ההתיישבות באזור חיפה החלה בתקופת הברונזה המאוחרת. בתל אבו הואם שבאזור מפרץ חיפה נמצאו שרידים של עיר אשר שימשה כעיר נמל החל מהמאה ה-15 לפנה"ס ועד לתקופה ההלניסטית
חיפה המודרנית החלה להתגבש במתכונתה הנוכחית בימי השלטון העות'מאני - בשנת 1761 הרס דאהר אל עומר, שליט הגליל, את העיר העתיקה, ובנה את חיפה מחדש במקום בו מצויה כיום העיר התחתית. תקופה זו סימנה את תחילת עלייתה של חיפה על פני שכנתה עכו בחשיבות האסטרטגית והכלכלית.
במהלך מלחמת העולם הראשונה הציב הצבא העות'מאני כוחות ארטילריים ברחבי חיפה כדי לשמור על מפרץ חיפה מפני נחיתה של הצבא הבריטי. בכל זאת, נכבשה העיר על ידי הבריטים ב- 23 בספטמבר 1918
ב-22 באפריל 1948, בעקבות עזיבת הבריטים את מוקדי השלטון בעיר ולאחר קרבות בין תושבי חיפה היהודים לבין תושביה הערבים, נכנעו ערביי חיפה בפני אנשי ההגנה.
חיפה התרחבה באוכלוסייתה ובשטחה עם העלייה ההמונית של תחילת שנות ה-50. לאורך השנים היא שמרה על מעמדה כעיר השלישית בגודלה בישראל.
 האתרים הבהאיים בחיפה הוכרזו בשנת 2008 כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו.

HebrewPod101.com Verified
Wednesday at 12:36 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Jeannet Benschop,


Thanks for posting!


The meaning of the term "mixed dog" (directly translated from Hebrew) is a mixed breed of dogs (i.e. a mixture between a Labrador and a Beagle).


Yours,

Roi

Team HebrewPod101.com

Jeannet Benschop
Friday at 03:51 PM
Your comment is awaiting moderation.

Vocabulary: rnHaakaalbaa shelee hee me'orevetrnMy dog is mixed.rnrnTrying again: what do you mean by 'My dog is mixed'?

Jeannet Benschop
Friday at 03:50 PM
Your comment is awaiting moderation.

הכלבה שלי היא מעורבתVrnVocabulary: rnHaakaalbaa shelee hee me'orevetrnMy dog is mixed.rnrnWhat do you mean by 'my dog is mixed'?