Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

עכו
סיפורה של עכו, אחת מערי הנמל העתיקות בעולם, מתחיל בתקופת הברונזה הקדומה.
העיר עברה מיד ליד פעמים רבות וידעה עליות ומורדות.
עקב מיקומה על רצועת החוף הרחבה, שאפשר גישה נוחה דרך הגליל אל פנים הארץ, היתה עיר מפתח לכיבוש ארץ ישראל במשך שנים רבות.
עכו נמצאת במישור החוף הצפוני, וגובלת ממערב בים התיכון ומדרום במפרץ עכו שבקצהו הצפוני של מפרץ חיפה.
מלבד תל עכו שבצידה המזרחי המתנשא מעליה, שטחה של העיר הוא מישורי.
עכו שמשה כבירת ממלכת ירושלים במאה ה-13 וכבירתו של אחמד אל-ג'זאר בסוף במאה ה-18 ואלו היו תקופות השיא שלה.
ב-1799, ניסה גם נפוליאון לכבוש את העיר אך נכשל.
מהעת העתיקה ועד התקופה ההלניסטית היה מיקומה של עכו בתל עכו.
התל יושב לראשונה בתקופת הברונזה הקדומה וננטש מאוחר יותר למשך תקופה של אלף שנים, וכשהתחדש בתקופת הברונזה התיכונה קמה בו עיר מבוצרת ובה מצודה.
עכו עברה סוגים שונים של שלטונות וכיבושים.
היא התקיימה כעיר הלניסטית, שימשה את הגייסות הרומים בימי המרד הגדול, נכבשה על ידי הערבים בימי הביניים, על ידי הצלבנים במאה ה-12 ועל ידי הממלוכים במאה ה-13, ולבסוף, עברה ביחד עם כל ישראל לשלטון עות'מני ולמנדט הבריטי.
חשיבותה של העיר פחתה מאז המאה ה-19, ביחס לחיפה שהייתה לעיר הנמל הראשית של ישראל, ולכן, גם התפתחותה כעיר היתה איטית בהשוואה לזו של חיפה.
עכו העתיקה הוכרזה בשנת 2001 כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו,
ובשנת 2008, הוכרזו המקומות הבהאים הקדושים בחיפה ובגליל המערבי, השוכנים בעכו ובסביבותיה, כאתר מורשת עולמית אחר.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

HebrewPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

עכו

עכו היא אחת מערי הנמל העתיקות בעולם, ודברי ימיה המתועדים מתחילים בתקופת הברונזה הקדומה. במשך שנים רבות הייתה עיר מפתח לכיבוש ארץ ישראל, שכן מיקומה על רצועת החוף הרחבה אפשר גישה נוחה דרך הגליל אל פנים הארץ. היא ידעה עליות ומורדות ועברה מיד ליד פעמים רבות.
עכו שוכנת במישור החוף הצפוני, וגובלת מדרום במפרץ עכו שבקצהו הצפוני של מפרץ חיפה וממערב בים התיכון. העיר משתרעת על פני שטח מישורי, ורק תל עכו שבמזרחה מתנשא מעליו.
עכו הגיעה לשיאה כאשר שמשה כבירת ממלכת ירושלים במאה ה-13 וכבירתו של אחמד אל-ג'זאר בסוף המאה ה-18. גם נפוליאון ניסה לכבוש את עכו ב-1799, אך נחל מפלה.
מיקומה של עכו מהעת העתיקה ועד התקופה ההלניסטית היה בתל עכו. התל יושב לראשונה בתקופת הברונזה הקדומה אך ננטש למשך אלף שנים. כשהתחדש בתקופת הברונזה התיכונה קמה בו עיר מבוצרת ובה מצודה.
עכו עברה מגוון של שלטונות וכיבושים. היא התקיימה כעיר הלניסטית, שימשה את הגייסות הרומים בימי המרד הגדול, נכבשה על ידי הערבים בימי הביניים, על ידי הצלבנים במאה ה-12 ועל ידי הממלוכים במאה ה-13 ולאחר מכן עברה בייחד עם כל ישראל לשלטון עות'מני ולמנדט הבריטי.
מאז המאה ה-19 פחתה חשיבותה של העיר, ביחס לחיפה שהייתה לעיר הנמל הראשית של צפון הארץ. בהתאם לכך הייתה התפתחותה כעיר איטית בהשוואה לזו של חיפה.
בשנת 2001 הוכרזה עכו העתיקה כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו. שבע שנים לאחר מכן, בשנת 2008, הוכרזו המקומות הבהאים הקדושים בחיפה ובגליל המערבי כאתר מורשת עולמית נוסף, וחלק מהם  שוכנים בעכו ובסביבותיה.