Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

שבועות
חג השבועות, המכונה גם יום הביכורים, הוא חג ביהדות, השני מבין שלוש הרגלים. הוא חל יום לאחר סיום ספירת העומר בת שבעת השבועות. בלוח העברי הוא חל תמיד בו' בסיון. בזמן בית המקדש, הוקרב בחג השבועות קרבן מיוחד שנקרא קרבן שתי הלחם. קורבן זה היה ייחודי בכך שהוא כלל לחם חמץ, בניגוד לרוב הקרבנות אותם היה אסור לאפות כחמץ. יש המסבירים שקורבן זה מבטא נקודת שיא בתהליך שבין פסח לשבועות.
על פי חז"ל מזוהה החג עם זמן מתן תורה, ובו נערך מעמד הר סיני, שבו אלוהים התגלה אל ישראל סביב להר במעמד נבואי-היסטורי חד פעמי, והורה להם את עשרת הדברות שלאחר מכן נחקקו על לוחות הברית והושמו במשכן. בהתאם לכך מציינים את קבלת התורה בתפילות חג וקריאה בתורה.שבועות נקרא גם חג הקציר, משום שבתקופה הסמוכה לחג זה היה מתבצע קציר החיטים, שהיה מובא ל-ה' בתור מנחה.
החל מראשית ההתיישבות החדשה בארץ ישראל נוהגים במרבית המושבים הכפרים והקיבוצים לערוךאת טקסי הבאת הביכורים, בהם חוגגים גם את סוף הקציר. בטקסים אלו נוהגים המשתתפים להעלות מופע חגיגי עם שירים, ריקודים ותהלוכה של כלים חקלאיים מקושטים. טקסי ביכורים נוהגים גם לערוך במרבית הגנים ובבתי הספר היסודיים בכל רחבי הארץ. יום לפני החג, מתבקשים הילדים לבוא עם חולצות לבנות ועם טנא ובו פירות העונה.
טקסים אלה מבוססים על המסורת היהודית אשר על פיה, עם הקרבת "שתי הלחם" בחג-השבועות נפתחה עונת העלאת פירות הביכורים אל הכהנים שבבית המקדש שבירושלים.

Comments

Hide