Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

רמת הגולן
רמת הגולן היא רמה שטוחה השוכנת בין נהר הירמוך מדרום והר החרמון מצפון, ממזרח לכנרת ולעמק החולה.
ברמת הגולן עובר קו הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה.
שטח הרמה הוא 1,800 קמ"ר בערך, מהם כ-1,200 קמ"ר בשליטת ישראל.
על פי התנ"ך, ישבו בגולן עברים החל מכיבוש האזור מידי עוג מלך הבשן.
בימי המשנה והתלמוד היו באזור יישובים יהודיים רבים, אולם עד המאה ה-10 נעלמו כולם.
בסוף המאה ה-19 נעשו ארבעה ניסיונות של יהודים להתיישב בגולן אך כולם נכשלו בגלל התנגדות או בגלל תנאים קשים.
בשנת 1923, עם תום מלחמת העולם הראשונה הוחלט כי הגולן יהיה בשטח הסורי.
במהלך מלחמת ששת הימים הפגיזו הסורים את ישובי עמק החולה וראש פינה, וטנקים סוריים אף ניסו להתקדם לעבר קיבוץ דן.
למרות זאת, לא הייתה כוונה לממשלת ישראל לכבוש את רמת הגולן.
רק בימיה האחרונים של המלחמה, לאחר שהתרכזו מספיק כוחות בגִזרה, ובעקבות לחץ של יישובי הצפון הוחלט לכבוש את רמת הגולן ולשים קץ לאיום ההפגזות על יישובי עמק החולה.
שטח של כ-1,250 קמ"ר מרמת הגולן נכבש מסוריה על ידי ישראל והוחל עליו ממשל צבאי.
רוב האזרחים הסוריים עזבו את הרמה ועברו לשטח סוריה; רבים ממקומות היישוב הסוריים נהרסו לאחר מכן.‏
מאז 1974 מוצבים לאורך קו הפרדת הכוחות כוחות שמירת שלום של האו"ם, הממונים על שמירת השקט באזור;
ואכן באזור נשמר שקט יחסי מאז מלחמת יום הכיפורים.
כחלק מדיונים להשגת הסכם שלום דורשים הסורים החזרה של כל שטח רמת הגולן שנכבש ב-1967.
בגולן מספר אזורי תעשייה, צימרים, מבשלות בירה, מטעי תפוחים ובתי הארחה המשמשים אטרקציות תיירותיות.
ישראלים רבים מזהים את הגולן עם גידולי התפוחים והמים המינרליים שמופקים במקום.
בתחומי המועצה האזורית מצוי אתר החרמון – אתר הסקי היחידי בישראל, המופעל על ידי מושב נווה אטיב.
הכלכלה ברמת הגולן מורכבת בעיקר מתעשייה ומחקלאות.

Comments

Hide