Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

יום העצמאות
יום העצמאות הינו החג הלאומי של מדינת ישראל, המציין את ההכרזה על הקמתה בסופו של המנדט הבריטי. יום העצמאות חל בתאריך ה' באייר. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל חל תמיד ביום הקודם ליום העצמאות.
בה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), כ-8 שעות לפני סיום המנדט הבריטי, נחתמה מגילת העצמאות ודוד בן-גוריון, ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל, הכריז על הקמתה של מדינת ישראל. ההכרזה באה בעקבות החלטת החלוקה של עצרת האו"ם – החלטה 181 מיום 29 בנובמבר 1947.
בערב החג, נערך בהר הרצל שבירושלים טקס הדלקת משואות, המסיים את אירועי יום הזיכרון ופותח את אירועי יום העצמאות. במהלך הטקס מורם דגל ישראל לראש התורן ובכך מתחיל רשמית יום העצמאות. הטקס כולל גם חלק אמנותי ובו דגלני צה"ל יוצרים תבניות מורכבות על הרחבה.
לאחר הכרזת החג, נפתחות במות בידור בכל רחבי הארץ וזיקוקין די-נור משוגרים לשמיים. המונים גודשים את הרחובות באזורי הבידור. יש הנוהגים להביע את שמחתם במתן חבטות בפטיש פלסטיק ובהתזת תרסיס שלג.
רבים ממחנות צה"ל נפתחים לביקורים של הציבור הרחב ונותנים לציבור הזדמנות של פעם בשנה לראות מקרוב את כלי הנשק של צה"ל" נשק קל, מטוסים ומסוקים, ספינות הטילים, טנקים, רכב קרבי משוריין ועוד"..
רבים מתושבי המדינה יוצאים לפיקניקים כאשר הם מצוידים במנגלים. מכירה נרחבת של כלים וציוד לפיקניק מתחילה מיד עם תום חג הפסח.

Comments

Hide