Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

פורים
חג הפורים נחוג ברוב המקומות בי"ד באדר, ובירושלים וערים נוספות בט"ו באדר . פורים מבוסס על סיפור מגילת אסתר.
על פי המסופר במגילה, המן, שר שהיה מקורב ביותר למלך אחשורוש, זמם "להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים" שחיו בכל ממלכת פרס, ולבזוז את רכושם. המלך נעתר לבקשה, ואף הוציא כתב מלכות המתיר לאנשי כל המדינה לטבוח ביהודים, ביום י"ג באדר - יום אותו בחר המן על ידי הטלת "פור" – גורל. אולם מזימה זו סוכלה הודות לשורה של אירועים, שהובילו להוצאתו להורג של המן, ואף לפרסומה של פקודה חדשה מהמלך המאפשרת ליהודים להתגונן באותו יום מיועד.
ב- י"ג באדר, היהודים הרגו כ-500 משונאיהם בשושן הבירה וכ-75 אלף איש ביתר הממלכה. אסתר ביקשה מהמלך רשות להאריך את המלחמה ביום נוסף בשושן הבירה, וביום זה נתלו עשרת בניו של המן, ונהרגו 300 איש נוספים. במגילת אסתר מסופר שביום זה (בי"ד באדר), נחו יהודי האימפריה הפרסית מהמלחמה וערכו "יום משתה ושמחה". המגילה מתארת כיצד נקבע מנהג בעקבות שתי האיגרות אשר נשלחו מאת מרדכי היהודי ואסתר המלכה, בהן ציוו על כל היהודים לחגוג את חג הפורים בכל שנה.
החג מצטיין במאפיינים של שמחה. והאכילה והשתייה נוטלים חלק חשוב בין מנהגיו, ובפרט אכילת מגדנאות וממתקים ושתיית יין. מאפיינים נוספים הם לבישת תחפושות ומסכות, בדחנות והרעשה ברעשנים. מצוות החג כוללות את חובת קריאת מגילת אסתר בלילה וביום, מסירת משלוחי מנות (סל פורים) איש לרעהו וכן מתנות לאביונים.
חג הפורים, יחד עם חג החנוכה, הם שני החגים המרכזיים ביהדות אשר המקור להם אינו מהחוק המקראי, אלא מתקנת חכמים בלבד.‏

Comments

Hide